Hamnpromenaden 2, 761 33 Norrtälje | Tel. 0176 191 40

blank

Viktiga händelser

Viktiga händelser

3 feb­ru­ari 1900
Lev­er­erans till Nor­rtel­je Ång­far­tygs AB, Nor­rtäl­je

 

3 feb­ru­ari 1900
Lev­er­erans till Nor­rtel­je Ång­far­tygs AB, Nor­rtäl­je

12 juni 1900
Förs­ta turen mel­lan Stock­holm — Nor­rtäl­je. Avg vard. 15.45, sön. 09.00 till Yxlö‑L.Furusund-Furusund-Köpmanholm-Östernäs-Kapellskär- Tjockö-Gräd­dö-Håknäs-Lågarö-Lun­da-Nor­rtäl­je, ank vard.21.00, sön. 14.15.

1911
Såld till Wax­holms Nya Ång­far­tygs AB, fort­farande på sam­ma trad

1939
Byg­gs om till “Hjälp­kanon­båt 17”, målades även krigs­grå. Visade sig dock vara för kall inom­bor­ds och byg­gdes om igen och fly­t­tades till Gräd­dö och senare Öre­grund.

1941
Åter­läm­nas till Wax­holms­bo­laget efter att ha åter­ställts.

1951
Sätts i trafik mel­lan Nor­rtäl­je — Mariehamn.

1952
Trafik­er­ar Stock­holm — Mariehamn

1962
Omdöpt till EXPRESS, i trafik mel­lan Stock­holm — Sand­hamn.
Läg­gs upp efter som­marsä­songen

1965
Såld till Nyman & Schultz för 65.000 kr, döps åter till NORRTELJE.
Ren­overas på Finn­bo­da Varf för 912.000 kr.

17 juli 1965
Invigs som Nyman & Schultz’ fly­tande infor­ma­tion­skon­tor och restau­rang nedan­för Slot­tet.

1967
Restau­rangen stängs ombord.

13 maj 1968
Efter en ”Räddningsak­tion” star­tad i Nor­rtäl­je bil­das Stif­telsen s/s Nor­rtel­je som köper far­tyget för 100.000 kr. Bogseras från Finn­bo­da till Vax­holm för viss upprust­ning och därefter till Gräd­dö för slut­lig fin­ish

27 juli 1968
Far­tyget bogseras in till Nor­rtäl­je hamn under pom­pa och ståt och förtöjs där som restau­rang- och musei­far­tyg för att bevaras för framti­den

1970
Firas far­tygets 70-årsju­bileum med bl a Carl Anton, Rosla­gens Stor­band m m. Ren­over­ing av kaju­tan (Damsa­lon­gen).

1972
Styrhytt, relin­gar och däck ren­overas för 46.500 kr. Mari­nen deponer­ar kun­gaslu­pen Eugen hos Stif­telsen som ren­over­ar båten gm ekonomiskt stöd från bl a disp. Einar Carls­son och Sca­nia Vabis. Eugen char­tras ut för pas­sager­ar­trafik.

1974
Deltar Stif­telsen i utställ­nin­gen ”När ång­båten kom” på Roslagsmuseet. Casin­gen – som ej var ursprung­lig – i akter­sa­lon­gen tas bort.

1975
Ren­over­ing av akter­caféet för 50.000 kr.

1976
Eugen läm­nar Nor­rtäl­je och hyrs ut till Sthlms Sjö­manssko­la. Bryg­gdäck m m plas­tas för 23.000 kr.

1977
Ombyg­gnad av kök­sutrym­me­na för 60.000 kr. Inslag om båten i STVs Sveriges Mag­a­sin

1981
Genom­gri­pande ren­over­ing av köket. Nya tex­tili­er i kaju­tan och akter­caféet. Ångviss­lan ren­over­ad och kan nu använ­das kon­tin­uerligt.

1982
Nytt övre fördäck. Sky­light i mat­salen total­ren­over­at

[/col][col size=”4″]

1987
Till Finn­bo­da Varv för bot­ten­ren­over­ing.

1988
Kom möj­ligheten att ”mön­stra på” som gast = spon­sor

1988
Kom möj­ligheten att “mön­stra på” som gast = spon­sor

1993
Ny mast från Åland.

1998
Bil­das Vän­förenin­gen s/s Nor­rtel­je för stöd­jande av båten efter­son Stif­telsen enligt ny lag ej fick ha medlem­mar.

1999
Nytt flag­gspel akterut. Mast, flag­gspel och gösstake får alla för­gyll­da knop­par.

12 juni 2000
Firas far­tygets 100-års jubileum m. upp­vak­t­ning av bl a s/s Blidö­sund, s/s Ejdern, m/s Väs­tan, s/s Salt­sjön, m/s Stock­holm, Nor­rtäl­je kom­mun, Rosla­gens Spar­bank, Stif­telsen Skärgårds­båten m fl.

10 sep­tem­ber 2000
Bogseras till Tenö Varv, Vax­holm för under­håll­sar­beten. Alla dub­b­leringar i skrovet tas bort, nya bot­ten­stockar; spant och plåt förnyas.

15 okto­ber 2000
Till­ba­ka i Nor­rtäl­je hamn

Okto­ber 2000
Hela för­sa­lon­gen ombyg­gd. Nytt däck, frys­rum, för­råd. Orig­i­nal­hyt­ter har tag­its fram som per­son­alutrym­men. Sprit­för­råd med ståldörr har byg­gts.

8 sep­tem­ber 2002
Åter till Tenö Varv för byte av bot­ten­plå­tar mm. Slutren­over­ing av skrovet. I “Röda rum­met” (akter­sa­lon­gen på nedre däck) återin­sätts nya run­da ven­til­er med storm­luck­or.

12 okto­ber 2002
Till­ba­ka i Nor­rtäl­je hamn

2002
“Röda rum­met” får ny durk i furu och ny ektrap­pa.

8 juni 2004
Statens Mar­iti­ma Museers far­tygsråd beslu­tar att K‑märka far­tyget. Skyl­ten sätts upp i trap­phallen vid ingån­gen till mat­salen.

Sep­tem­ber 2004
Far­tyget får genom insam­lade medel en ny, smalare sko­rsten överensstäm­mande med den ursprung­li­ga

Okto­ber 2004
Ny sep­tik­tank installeras.

2005
Ny mathiss (ros­t­fri) mel­lan kök och pen­try installeras.

Maj 2005
De båda livbå­tar­na fly­t­tas föröver till sin ursprung­li­ga plats

2005
Ny ven­ti­la­tion för diskmaskin installeras. Sprin­kler­sys­tem installer­at vid stek­bor­den och fritösen i köket.

15 aug 2005
Nya furudäck läg­gs på övre däck, styr­bor­ds- och babor­dssi­dan samt kobryg­gan, kost­nad ca 900.000 kr. Arbetet färdigställt 15 jan 2006.

April 2006
Ny lej­dare i lättmet­all till kom­man­do­bryg­gan ersät­ter den gam­la träle­j­daren.

Juni 2006
Ny broschyr om båten trycks och utges.

Mars 2007
Gösstak­en tas bort, den har ej fun­nits från beg­yn­nelsen.

April 2007
Ny durk (golv) i köket.

Jan­u­ari 2008
Instal­la­tion av 3 st luftvärmepumpar.

April 2008
Stif­telsen erhåller varumärkessky­dd för logo­typen.

Maj 2008
Luck­or för täck­n­ing av livbå­tar­na tillverkade och mon­ter­ade.

26 juli 2008
40-års­da­gen av båtens ankomst till Nor­rtäl­je firas i ham­nen med pom­pa och ståt!

Juli 2009
Det rut­tna fördäck­et ersätts med nytt virke och oljas. Ankar­spelet mon­teras bort av utrymmesskäl, men finns bevarat i för­råd.

Jan­u­ari 2010
Genomgång och upprust­ning av el-sys­temet ombord.

Juni 2010
Bot­te­nun­der­sökn­ing av dykare, mon­ter­ing av 90 st nya anoder.

Juni-juli 2010
Upprust­ning av ven­til­er på mel­landäck, ny iso­ler­ing under ven­til­er­na.

Novem­ber 2010
Ny förlig landgång mon­teras.

Novem­ber-decem­ber 2010
Vän­förenin­gen har fram­ställt en dvd baser­ad på gam­la jour­nal­filmer, vide­ofilmer, 8 mm-filmer, tid­ning­surk­lipp m m som intro­duk­tionsvisas på biografen Roy­al och som sedan rön­er stor försäljn­ings­framgång där över­skot­tet går till far­tygets under­håll.

Feb­ru­ari-april 2011
Total­ren­over­ing av Damsa­lon­gen (Kaju­tan), byte av virke, plå­tar­bete i skott, omk­läd­sel av sof­for och sto­lar, slip­n­ing av durken

Decem­ber 2011
Lack­n­ing med anti­halk-lack av durken i akter­caféet och durken utan­för Damsa­lon­gen

Feb­ru­ari-mars 2012
Påbör­jat ren­over­ing av ven­til­er på styr­bor­dssi­dan.

Augusti 2012
Värmeiso­ler­ing av vat­te­nanslut­ning på kaj.

Decem­ber 2012 — maj 2013
Total­ren­over­ing och ombyg­gnad av toalet­ter­na ombord. Ren­over­ing av plåt­taket (båt­däck). Allt gam­malt rivs bort och nytt plåt­tak läg­gs. Mast, livbå­tar m m lyfts av. Mas­ten sli­pas och lackas.

Augusti 2013
Vi blir kon­tak­tade av Nor­rtäl­je kom­mun angående “Ham­n­pro­jek­tet”. Vi läm­nar in en skriv­else där vi tryck­er på vik­ten av att s/s Nor­rtel­je även i fort­sät­tnin­gen kom­mer att ha sin giv­na plats i nya ham­nen. Under­sökn­ing av skrovet under vat­ten­lin­jen. Inom ett par år bör vi ta upp far­tyget på varv och byta ut bot­ten­plå­tar m m

Hösten 2013 — våren 2014
Vi har fortlö­pande möten med Nor­rtäl­je kom­mun om hur vi ska lösa plac­er­ing av s/s Nor­rtel­je då kajren­overin­gen ska bör­ja.

1 sep­tem­ber 2014
Restau­rangen stänger på grund av fly­t­tning av far­tyget under pågående kajren­over­ing.

18 okto­ber 2014
Bogseras till Stock­holms Repa­ra­tionsvarv på Beck­hol­men för under­sökn­ing och mål­ning av bot­ten.

5 novem­ber 2014
Till­ba­ka i Nor­rtäl­je hamn men tills vidare förtöjd län­gre ut i ham­nen på grund av pågående kajren­over­ing. Viss mål­ning och ren­over­ing, bl a av byssan (köket) pågår hela tiden under “förvis­nin­gen”

12 decem­ber 2015
Äntli­gen till­ba­ka på sin ordi­nar­ie plats i ham­nen men ännu ej till­gäng­lig för allmän­heten.

April 2016
Restau­ran­gar­ren­det har övertag­its av Malin Jöns­son David Matts­son och Andreas Matts­son, tidi­gare Fejans krog. Restau­rangen öppen igen! Tyvärr är far­tyget i viss mån dolt av en betong­mur som avgrän­sar nybyg­gnad­som­rådet i ham­nen

Maj 2016
Bil­das en arbets­grupp för att fira att 2018 har båten fun­nits i Nor­rtäl­je hamn i 50 år. Grup­pen beslu­tar att en bok ska tryckas och ges ut där man berät­tar om båtens 50 år i ham­nen.

9

Denna webbplats använder cookies för att förbättra användarvänligheten. Du godkänner att du använder webbplatsen vidare.

Privacy policy