Hamnpromenaden 2, 761 33 Norrtälje | Tel. 0176 191 40

blank

Aktuellt

Aktuellt

Varvs­besök Beck­hol­men 2014
I bör­jan av 2014 bör­jade Stif­telsens styrelse att diskutera ett varvs­besök. Senaste varvs­besöket var 2002 på Tenö Varv. Efter den sto­ra takren­overin­gen våren 2013 då hela taket byttes ut, var inte kas­san så stor.  Förs­ta pre­lim­inära muntli­ga offer­ten från Beck­hol­men indik­er­ade på en kost­nad runt en miljon. En utred­ning av hur myck­et ett varvs­besök skulle kos­ta och vad som bor­de göras star­tades.

Mål­sät­tnin­gen med varvs­besöket var att:

  • Rengöra bot­ten
  • Sand­bläs­tra och måla bot­ten
  • Få en upp­fat­tning om skick­et på bot­ten
  • Byta utslit­na zinkan­oder
  • Byta kvar­varande dub­b­leringar
  • Måla det vita på SB och BB fri­bor­dssi­dor upp till över­s­ta Mota­lal­is­ten

Lite förk­laringar:
Mota­lal­is­ter­na på båten är de deko­ra­tionslis­ter som löper längs båtens fri­bor­dssi­da (utsi­dan). Det finns tre sty­ck­en.

Dub­b­leringar är när man vid tidi­gare varvs­besök i stäl­let för att skära bort dålig plåt och byta till ny, svet­sat en annan plåt ovan­på. En bil­li­gare lös­ning men inte så bra långsik­tigt.  Det­ta gjordes vid besök på Finn­bo­da varv 1978. De fles­ta dub­b­leringar­na är bort­tagna vid senare varvs­besök, endast två sty­ck­en åter­står.

Förs­ta pre­lim­inära muntli­ga offer­ten från Stock­holms Repa­ra­tionsvarv AB, Beck­hol­men indik­er­ade på runt en miljon kro­nor i kost­nad, beroende på hur bot­ten såg ut och hur myck­et plå­tar­beten som behövde göras. Till det­ta kom ock­så bogserin­gen.

Efter ytterli­gare kon­tak­ter med varvet och lite mer pre­cist vad vi ville ha gjort, kom en skriftlig offert på 788 500 kr plus moms. Då var det ock­så några del­pris­er som var fas­ta eller som takpris.

Bogserin­gen från Marin-& Haverikon­sult Ken­neth Avelin AB skulle kos­ta 50 000 kr plus moms.
Med offert­pris, bogser­ing och vår önske­lista som grund fat­tade styrelsen ett beslut att göra varvs­besöket.

Efter­som vi var tvungna att fly­t­ta båten län­gre ut på kajen med anled­ning av kajren­overin­gen, bestämdes att varvs­besöket skulle göras i anslut­ning till fly­t­ten.

5

Denna webbplats använder cookies för att förbättra användarvänligheten. Du godkänner att du använder webbplatsen vidare.

Privacy policy