Hamnpromenaden 2, 761 33 Norrtälje | Tel. 0176 191 40

blank

Historia

Historia

s/s Nor­rtel­je fick sitt namn efter staden som under bör­jan av 1900-talet var hennes hemma­hamn. Redan i slutet av 1800-talet bör­jade ingen­jör­erna H.A Bertheau och Ernst Hern­berg arbe­ta fram idé och kon­struk­tion till det­ta far­tyg som snabbt fick det välförtjän­ta nam­net “Skärgårds­flot­tans drot­tning”; ett far­tyg som gick lika bra i sjön som hon är vack­er. Ett kon­stverk med graciösa lin­jer och ett gedi­get mask­ineri som kom att rep­re­sen­tera en höjd­punkt i skepps­byg­gnad­skon­sten. Det är inte svårt att förstå var­för så mån­ga kän­ner stol­thet inför bevaran­det av s/s Nor­rtel­je vår egen uni­ka Kul­turskatt!

Byg­gd år 1900 på William Lind­bergs Verk­stads- och Var­fvs AB, Södra Var­fvet i Stock­holm, ansågs hon till och med vara höjd­punk­ten av vad som kunde nås inom skepps­byg­gnad­skon­sten. ”Hennes vack­ra graciösa lin­jer gör henne till en utmärkt sjöbåt. Det är ett nöje att se henne kly­va sjöar­na…”. En av far­tygets senare befäl­havare, kapten Erik West­er­berg, går ännu län­gre och yttrade vid ett tillfälle att ”det finns inte något bät­tre byg­gt far­tyg än s/s Nor­rtel­je”. Sam­spelet mel­lan skrov, mask­ineri och pro­peller var per­fekt. Ingen­jören H.A. Bertheau gav idén till far­tygskon­struk­tio­nen, ingen­jören Ernst Hern­berg gjorde rit­ningar­na och s/s Nor­rtel­je byg­gdes för 225 000 kro­nor.

Förs­ta gån­gen s/s Nor­rtel­je lade till vid sin hemma­hamn Nor­rtäl­je var den 12 juni år 1900. Hon sattes först in på traden Stock­holm-Furusund-Nor­rtäl­je. Som­maren 1950 gick far­tyget för sista gån­gen i trafik mel­lan Stock­holm och nor­ra skärgår­den. Hon över­gick till andra rut­ter, bl a som Ålands­båt med dagli­ga tur­er mel­lan Nor­rtäl­je och Mariehamn.

På 60-talet räd­dades far­tyget från skrot­ning av en räddningsak­tion som seder­mera blev en stif­telse som idag äger och för­val­tar båten. En vän­fören­ing för stöd­jande av far­tyget bil­dades 1998. Och nu lig­ger hon idag stil­la och används inte i trafik, men är ett muse­um och en påmin­nelse om hur vik­ti­ga de ång­driv­na skärgårds­bå­tar­na var i bör­jan av för­ra sek­let.

 

 

 

 

27

Denna webbplats använder cookies för att förbättra användarvänligheten. Du godkänner att du använder webbplatsen vidare.

Privacy policy