Hamnpromenaden 2, 761 33 Norrtälje | Tel. 0176 191 40

blank

Integritetspolicy

Integritetspolicy

s/s Nor­rtel­je värnar om din per­son­li­ga integritet och efter­strä­var alltid en hög nivå av datasky­dd (till exem­pel skulle vi aldrig säl­ja dina per­son­uppgifter till ett annat före­tag för mark­nads­föringsän­damål). Den­na integritet­spol­i­cy förk­larar hur vi sam­lar in och använ­der din per­son­li­ga infor­ma­tion. Den beskriv­er ock­så dina rät­tigheter och hur du kan göra dem gäl­lande.

Det är vik­tigt att du tar del av och förstår integritet­spol­i­cyn. Du är alltid välkom­men att kon­tak­ta oss vid eventuel­la frå­gor.

Vem är ans­varig för de per­son­uppgifter vi behand­lar?
Raouf Food & Fun AB, 556989–4024 är per­son­uppgift­sans­varig för före­tagets behan­dling av per­son­uppgifter.

4

Denna webbplats använder cookies för att förbättra användarvänligheten. Du godkänner att du använder webbplatsen vidare.

Privacy policy