Hamnpromenaden 2, 761 33 Norrtälje | Tel. 0176 191 40

blank

FILM/DVD

FILM/DVD

HISTORIEN OM MÄNNISKOR OCH EN ÅNGBÅT

I den­na film får vi föl­ja med på en his­torisk resa där gam­la jour­nal­bilder blandas med nypro­duc­er­at mate­r­i­al och inter­vjuer som bl.a. berät­tar om hur hon mirakulöst räd­dades från skrot­nings­dö­den. S/S Nor­rtel­je är ett levande min­nes­märke från skärgårds­flot­tans glans­ful­la dagar och vit­tnar om en epok i sjö­fartens his­to­ria. En tid då båtens trans­port av såväl män­niskor som gods och post kan lik­nas med hur dagens Inter­net binder ihop och utveck­lar nätverk. Så vik­tig var hon för upp­byg­gnaden av det Rosla­gen vi i dag kän­ner. Och så vik­tigt är det där­för att kän­na till hennes his­to­ria. Det är för framti­den vi gjort den­na film.

SPRID VÅR HISTORIA VIDARE

Vi välkom­nar före­tag att säl­ja vår DVD-film. Då med­verkar du med att spri­da kun­skap kring en av de äld­s­ta kul­turskat­ter­na i Nor­rtäl­je. DVD-fil­men het­er “s/s Nor­rtel­je His­to­rien om män­niskor och en ång­båt” och finns att köpa genom kassör, Gun-Britt Kvart, på tele­fon 070–643 68 10. Ditt före­tag eller fören­ing kan agera åter­försäl­jare av DVDn när ni vill! Kon­tak­ta Vän­förenin­gens kassör, Gun-Britt Kvart genom att mejla gunbritt.kvart@telia.com så kom­mer filmer­na inom en vec­ka.
Fil­men är 45 minut­er lång och är pro­duc­er­ad av TorVi­sion. Priset för fil­men är 150 kr + por­to. Över­skot­tet från försäljnin­gen av DVD går oavko­r­tat till Stif­telsen S/S Nor­rtel­je som sör­jer för under­hål­let av båten.

3

Denna webbplats använder cookies för att förbättra användarvänligheten. Du godkänner att du använder webbplatsen vidare.

Privacy policy