Hamnpromenaden 2, 761 33 Norrtälje | Tel. 0176 191 40

blank

Villkor

Villkor

PRESENTKORT — VILLKOR

BOKNINGS OCH BETALNINGSVILLKOR

Fak­tu­ra (Gäller bara före­tag)
En por­to- och admin­is­tra­tionsavgift på 80 kr exkl moms tillkom­mer. Betal­ningsvil­lko­ren är 15 dagar. Organ­i­sa­tion­snum­mer måste anges och sed­van­lig kred­it­prövn­ing görs av oss.

Lever­ans
Alla beställ­ningar postas från oss senast påföl­jande vardag (pga post­gån­gen från s/s Nor­rtel­je kan lever­ansen drö­ja någon dag). Kon­tak­ta oss per tele­fon 0176–19140 vid bråd­skande lever­anser.

Värde­han­dling
Pre­sen­tko­rtet är en värde­han­dling och används som betalmedel vid ert besök hos oss. För­lorat pre­sen­tko­rt kan tyvärr aldrig ersät­tas. Pre­sen­tko­rtet kan ej heller lösas in mot kon­tan­ter.

Val­u­ta
Alla pris­er är angiv­na i Sven­s­ka kro­nor (SEK)

Moms
Vid pre­sen­tko­rts­försäljnin­gen utgår ingen moms. Mom­sen redovisas först vid nyt­t­jan­det av pre­sen­tko­rtet.

Öppet köp
Inom 7 dagar efter att du mot­tag­it pre­sen­tko­rtet har du rätt att åter­sän­da det till oss i rek­om­mender­at brev. Por­to samt postens avgifter står köparen för. Pre­sen­tko­rtets värde, med avdrag för en admin­is­tra­tiv avgift på 100 kr, åter­be­ta­las. Tag kon­takt med oss angående åter­be­tal­nin­gen.

Giltighet­stid
På pre­sen­tko­rtet står angivet att det paket, måltid etc som beskrivs är giltigt under innevarande säsong. Vid nyt­t­jande därefter eller vid nyt­t­jande till något annat på s/s Nor­rtel­je gäller det värde som har angiv­its och pre­sen­tko­rtet är giltigt i 1 år.